Оновлено
2023-12-07
13:17

Іванунік Віталій Олександрович

Іванунік Віталій Олександрович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- теоретичні та методологічні дослідження туристсько-рекреаціних ресурсів;
- рекреаційно-туристична атрактивність Чернівецької області.

Курси, що читає:

Організація туризму
Економіка і ціноутворення в туризмі
Економіка і ціноутворення в  галузі ГРГ
Менеджмент туризму
Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства
Рецептивний туроперейтинг  (лекції)
Готельний практикум
Стратегічне управління

Додаткова інформація:

У 1998 році вступив до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2003 році за спеціальністю „Менеджмент організацій”, кваліфікація – магістр з менеджменту.

З вересня 2003 року – асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З вересня 2004 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області)» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. З 2012 р. доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Член Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» з лютого 2021 року, практикуючий гід-екскурсовод з 2010 р.

Керівник дослідно-прикладного туристично-екскурсійного гуртка студентів географічного факультету спеціальності “Туризм” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Стажування: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Тема: «Теоретико-методичні аспекти викладання дисциплін туристичного напрямку».  Довідка 83/21 від 27.08.2021 р.

Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів

Сертифікат Moodle-курсу

Довідка «Всеукраїнська асоціація гідів»

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Профіль ORCID

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 1. Іванунік В.О. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В. Г., Руденко В. П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с. (194-201с.)
 2. Іванунік В.О. Особливості поширення історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області // Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрійчук, О.Д. Король та ін. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 344 с. (122-130 с.)
 3. Іванунік В.О. Концепції оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів : Навч. посібник – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 84 с.
 4. Іванунік В.О. Інноваційний менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу : Метод. вказівки до практ. занять / укл. В.О. Іванунік. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 20 с.
 5. Туристичний менеджмент: метод. вказівки до практ. занять / укл.: В.О. Іванунік, С.Д. Брик. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 32с.
 6. Іванунік В.О. Атрактивність рекреаційно-туристичних територій: Навч. посібник / В.О. Іванунік, В.Г. Явкін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 248 с. Гриф МОН (Лист №1/11 – 16536 від 24 жовтня 2012 р.).
  Джерело: https://tourlib.net/books_ukr/ivanunik.htm
 7. Іванунік В.О. Атрактивність рекреаційно-туристичних територій: Навч. посібник, 2-ге видання / В.О. Іванунік, В.Г. Явкін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 248 с.
 8. Іванунік В.О. Туристичний менеджмент : навч. посіб. Чернівці : Чернівці. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.

Публікації у рейтингових зарубіжних виданнях (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 1. Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. 2021 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8601

Основні публікації

 1. Іванунік В.О. Особливості розвитку деяких видів екстремального туризму в Україні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. / Бойко І.Д. – Чернівці, АНТ Лтд. – 2005. – Вип. IV. Економічні науки. Ч.2. – 384 с. (202 – 208 с.)
 2. Іванунік В.О. Регуляторний механізм та особливості функціонування рекреаційно-туристичного ринку Карпатського регіону // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 361: Географія. – Чернівці: Рута. 2007 – 208 с. (192-203 с.)
 3. Іванунік В.О. Принципи оцінки атрактивності історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових праць / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2007., т. 4 – 296 с. (176-181 с.)
 4. Іванунік В.О. Оцінка природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання в Чернівецькій області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2008. – Вип. 17. – 208 с. (196-200 с.)
 5. Іванунік В.О. Перспективи розвитку спортивно-екстремального туризму в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. – Вип. 434 : Географія. – Чернівці : Рута, 2009. – 208 с. (167-174 с.)
 6. Іванунік В.О. Територіально-просторовий аналіз сучасного стану та перспективи розвитку системи закладів розміщення на території Чернівецької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. / Явкін В.Г. – Тернопіль: В-тво. ТНПУ. - №1 (вип.. 25). – 2009. – 228 с. (94-101 с.)
 7. Іванунік В.О. Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецькій області) // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – 314 с. (188-195)
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1435.pdf
 8. Іванунік В.О. Оцінка рівня розвитку туристичної інфраструктури в системі закладів громадського харчування (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – 192 с. (105-108 с.)
  Джерело: http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20553-554%20(2011).pdf
 9. Іванунік В.О. Інтегральна оцінка атрактивності рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – 318 с. (144-151)
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk16/v1621.pdf
 10. Іванунік В.О. Проблематика та методологія інтегральної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як основи атрактивності території // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - №2 (Вип. 30). – 2011. 266 с.
 11. Іванунік В.О.Атрактивний потенціал розбудови закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури в межах природної місткості регіону (на прикладі Чернівецької області) // Науковий  вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №18. – Луцьк: Географічні науки, 2011. – 163 с.
 12. Іванунік В.О. Особливості поширення історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області //Tourist Bucovina: Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007-2013. – Issue ІІ.- Bucharest, 2015.-С. 76-83.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/0Bz5bcUVSkmsOUzlTNUJDT2tNZFk/view?resourcekey=0-fuoTRpNMLTaQbNwThEPlLw

Матеріали конференцій

 • Іванунік В.О. Територіально-просторові та регіональні аспекти організації рекреаційної діяльності. // Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове співробітництво: історія, культура, туризм”, Чернівці 23-24 вересня 2006 р. – Ч.1 – Чернівці, 2006. 224 с. (84-91 с.)
 • Іванунік В.О. Антропогені атракції в туристичному ринку // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т. 2. – Чернівці: Книги – XXI ст, 2007. - 348 с. (336-339 с.)
 • Іванунік В.О. Оцінка біокліматичних рекреаційних ресурсів Карпат // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук праць У 4-х томах. / Явкін В. Г., Савранчук Л. А., Брик С. Д., Шупарська Л. П. – К. – Обрії .2008 р. – Т. ІІІ – 348 с. (171-174 с.) 
 • Іванунік В.О. Фактор атрактивності як інструмент оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / Явкін В. Г., – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 240 с. (32-34 с.)
 • Ivanunik Vitalii,Chubenko Olha. Аналіз сучасних тенденцій розвитку розважальних водних атракцій // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2022. Pp. 844-849
  Джерело: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/

E_mail: v.ivanunik:Lє®Y@F"яchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster:Lє®Y@F"яchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.