Оновлено
2023-12-07
13:17

Кілінська Клавдія Йосифівна

Кілінська Клавдія Йосифівна

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р., № 133156)
Почесна грамота  Чернівецької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток туристичної галузі, підвищення позитивного іміджу міста Чернівців та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2012 р.)
Почесна грамота Чернівецької обласної ради, 2022
Грамота Черніввецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки
Подяка Чернівецького національного університету

Тематика наукових досліджень:

- Еколого-прогнозна оцінка процесів природокористуванняна території Карпато-Подільського регіону України
- Охорона природи та раціональне природокористування гірських територій України
- Природно-господарська різноманітність регіонів України
- Рекреаційно-туристичне природокористування
- Географічний прогноз; метод автопрогнозу
- Інвестиційна діяльність у сфері рекреаційно-туристичного природокористування
- Природоохоронний фонд України.

Курси, що читає:

Туристичні ресурси України
Основи наукових досліджень
Географія сфери обслуговування
Фізична географія України
Антропогенні аспекти туристики і рекреації

Додаткова інформація:

      Клавдія Йосифівна Кілінська народилася 12 лютого 1957 року у м. Чернівцях. З 1978 до 1982 р. навчалася на географічному факультеті Чернівецького державного університету. З 1984 р. працює на географічному факультеті: на посаді лаборанта геолого-географічного музею Чернівецького державного університету, старшого наукового співробітника Проблемної науково-дослідної лабораторії (1984 р.), асистента кафедри географії і картографії України (1992 р.), доцента кафедри географії України картографії та геоінформатики (1995 р.). У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Передгірські природно-територіальні комплекси Українських Карпат: питання раціонального природокористування та охорони природи”. З 2004 по 2007 рр. перебувала у докторантурі при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича У 2008 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему „Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України” за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2006 р. по 2020 р. завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

Науковий керівник 3-х кандидатських дисертацій на туристично-рекреаційну тематику Скутар Т.Д. (2012 р.), Павлюк С.М. (2018 р.), Лопушняк Л.В. (2019 р.), неодноразовий опонент кандидатських та докторських дисертацій на туристичну тематику.

К.Й. Кілінська входить до складу науково-методичної підкомісії № 242 „Туризм” науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 року.

Розробник стандарту вищої освіти України, перший бакалаврський рівень, магістерський рівень, доктор філософії, галузь знань – 24 – сфера обслуговування, спеціальність 242 „Туризм”.

Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з туризму (2014-2016 рр.).

Неодноразова голова експертної комісії з акредитації, зокрема першого магістерського рівня вищої освіти, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм Маріупольського державного університету (2018 р.).

Стажування: Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту і туризму з 02.12.2019 р. по 24.01.2020 р. Довідка № 94/01-04 від 10.02.2020 р.

Сертифікати про підвищення кваліфікації (стажування), участь у науково-практичних конференціях:

 1. Участь у І регіональній науково-практичній конференції “Географічні діалоги на перехресті практики і теорії”.
 2. Участь у ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи”.
 3. Довідка про стажування

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії:

 1. Кілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Монографія. Чернівці. – „Рута”. – 2007. – 496с.
 2. Кілінська К. Рекреаційно-туристична природно-господарська різноманітність Карпато-Подільського регіону України. // Географічні аспекти розвитку туризму на прикладі України та Польщі. Монографія. - Чернівці, Чернівецький національний університет – 2010.
 3. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи. Монографія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 287 с.
 4. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія /К.Кілінська, Н.Аніпко, Н.Андрусяк, Н.Коновалова та ін.; відп. ред. К.Й.Кілінська – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 248 с.
 5. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В.Г.Явкін, В.П.Руденко, В.М.Андрейчук, О.Д.Король та ін..- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.- 344 с.
 6. Кілінська К.Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи: монографія / Клавдія Кілінська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.- 304 с.
 7. Кілінська К.Й. Парки – памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк. – Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 250 с. >>>
 8. Кілінська К. Рекреаційно-туристичне природокористування. / К. Кілінська // Навчально-методичний посібник. Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. – 320 с. >>>

Навчально-методичні посібники:

 1. Кілінська К.,Лісовська.А. „Рекреаційне природокористування у Карпато-Подільському регіоні України”. Навч. метод посібник / К.Й. Кілінська. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 319 с.
 2. Кілінська К. Фізична географія Карпато-Подільського регіону України / К.Кілінська Навчально-методичний посібник - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 232 с.
 3. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризмознавство». – Чернівці. – 2014. – 18 с.
 4. Кілінська К. Палаци та парки Хмельницької області. / К. Кілінська, І. Журба // Навчально-методичний посібник - Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. - 60 с. >>>
 5. Кілінська К.Й., Смик О. С. Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування : навч.-метод. посібник : Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. 224 с.>>>

Основні публікації:

 1. Кілінська К.Й. Функціональне призначення природоохоронних територій: вітчизняний і світовий досвід / К.Й.Кілінська, О.С.Смик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С.83-86.
 2. Кілінська К.Й. Прогнозування природно-господарської різноманітності: сучасні методичні підходи (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) // Українська географія: сучасні виклики / -  К. - 2016. - Т. Ш. - С. 65-67.
 3. Кілінська К., Андрусяк Н. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування // Географія та туризм. – К.: - Альтер-Прес. - 2016. - Випуск 35 – С. 231-244.
 4. Килинская К.И. Оценка состояния здоровья населения в эколого-гигиенических исследованиях / К.И. Килинская, О.С. Смик // Экологический вестник Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета.- Минск.- 2016.- № 3 (37). - С.64-70.
 5. Кілінська К.Й., Скутар Т.Д. Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень. / Наукові читання з конструктивної географії, ландшафтної екології та геохімії ландшафтів. - К.: Фізична географія і геоморфологія. – Наук. зб. – Вип. 4 (80). – Частина І. – 2015. – С. 24-27.
 6. Кілінська К., Скутар Т., Лопушняк Л., Паламар Д. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області – об’єкти рекреаційного природокористування // Географія та туризм. – К.: - Альтер-Прес. - 2013. - Випуск 25. – С. 138-151.
 7. Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 672-673. - Географія. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2013. – С. 106-108.
 8. Кілінська К., Скутар Т., Плаксивий Д. Екологічний туризм на території Чернівецької області: сучасний стан та перспективи функціонування. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Т. 10. – Вып. 2. – Сімферополь. – 2014. – С. 342-346.
 9. Кілінська К.Й. Різноманітність навколишнього природного середовища: природно-господарська різноманітність // Друга Міжнародна науково-практична конференція „Україна – ЄС: сучасні технології, економіка та право”. - 2016 – Чернігів. – С. 93-96.
 10. Кілінська К. Рекреаційно-туристична природно-господарська різноманітність Карпато-Подільського регіону України / К. Кілінська. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х Міжнародної наукової конференції. – Львів: - 2016. – С. 167-171.
 11. Кілінська К.Й. Ретроспективний аналіз дослідження мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області / К.Й. Кілінська, В.І. Костащук. // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016) – Чернівці. – Чернівецький національний університет. – 2016. – С. 28-29.
 12. Кілінська К.Й. Методичні підходи до вивчення рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі території Карпато-Подільського регіону України) // К.Й. Кілінська //Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції розвитку туризму”. – Зб. тез доповідей. Частина 1. – Миколаїв, 2016 – С. 50-55.
 13. Кілінська К.Й., Смик О.С. Готельно-ресторанні комплекси Буковинських Карпат. // Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції «Туристично-готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Том 1. – Черкаси. – 2014. – С. 14-17.
 14. Кілінська К.Й. Рекреаційно-туристична характеристика буферної зони об’єкту Всесвітньої спадщини „Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації” // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні. Стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”. – Черкаси. Вид-во Брама-Україна. - 2014. – С. 269-273.
 15. Кілінська К. Алгоритм методу головних компонентів та автопрогнозу при вивченні природно-господарської різноманітності (на прикладі Карпато-Подільського регіону України). „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – № 1, 2011. - Випуск 29. – С. 145-152.
 16. Кілінська К.Й., Андрусяк Н.С., Смик О.С. Підготовка кадрів для туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області). Вісник Донецького інституту соціальної освіти. – Серія географія. – Т. 7. Донецьк. – 2011. - С. 45-49.
 17. Кілінська К. Геоекологічна концепція природокористування як основа реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем –Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 614-615. Географія.- – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2011. – С. 55-59.
 18. Кілінська К., Скутар Т. Природні умови – основа рекреаційно-туристичної різноманітності / Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару. – Тернопіль. – 2012. – С. 121 – 124.
 19. Кілінська К. Регіональна горизонтально-вертикальна спорідненість геокомпонентної структури (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій. –Матеріали Міжнародної наукової конференції (31 травня - 2 червня 2012). Чернівці. – „Букрек”. – 2012. - С. 112-113.
 20. Кілінська К. Оцінка природно-рекреаційних умов території в стратегії раціонального природокористування // Рекреаційне і заповідне природокористування. Зб. наук. праць. Тернопіль. – 2012. - С. 13-19.
 21. Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. № 672-673. - Географія. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2013. – С. 106-108.
 22. К. Кілінська. Розвиток території буферної зони об’єкту Всесвітньої спадщини „Резиденції митрополитів Буковини і Далмації” як об’єкту туризму в м. Чернівцях. //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні. Стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”. – Черкаси. – 2012. – С. 555-560.
 23. Кілінська К. Рекреаційно-туристичний паспорт території – як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк., К.: Географія та туризм. Альтер-Прес. - 2011.- № 16. – С. 76-82.
 24. Кілінська К.Й. Наукові пошуки регіональності у працях Я.І. Жупанського / К.Й. Кілінська // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнар. науково-практ. конф. присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014). – Чернівці: - Видавничий дім.”РОДОВІД”. – 2014. – С.22-24.
 25. Кілінська К.Й. Регіональність природної різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Австрія. 2015. - Scientific and practical edition: , Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, Р. 34-39.
 26. Кілінська К.Й., Костащук. В.І. Розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття. // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 724-725- Географія – Зб. Наукових праць. – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2014. – С. 153-157.
 27. К.Й. Кілінська, О.С. Смик. Лікувально-оздоровчий комплекс „Моршин”: сучасні аспекти функціонування. Український географічний журнал. К.: – 2015. - № 1. – С. 58-62.
 28. Килинская К.И. Теоретические основы географической экспертизы: алгоритм исследования. Научно-методический и теоретический журнал „Социосфера”. - № 2. – 2012. – С. 17-19.
 29. Kilinska K. Rural tourism as a factor of sustainable development of the rural areas in the Chernivtsi region / K. Kilinska, T. Skutar // Aceast volum a fost elaborata de un colectiv de autori care eu prezentat studiile in cadrul celei de a XV-a ediții Conferinței Internaționale [„Turismul rural romanesc in contextul dezvoltarii durabile. Actualitate si perspective”], (Vatra Dornei, 23-25 mai 2013.) - Vol. XXX. - Iasi, 2013. - P. 89-93.
 30. Kilinska K. Skutar T. Rural homesteads offers for tourists in the Chernivtsi region // Aceast volum a fost elaborată de un colectiv de autori care eu prezentat studiile în cadrul celei de a XVI-a ediții Conferinței Internaționale [„Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”], (Vatra Dornei, 29-31 mai 2014.) - Vol. XXXIII. - Iaşi: Tehnopress, 2014. - P. 107-113.
 31. K.Kilinska. Innovative Activity in Recreation Tourist Sphere of UkraineMain Theme of 27th International Scientific Conference on / T. Skutar // “The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems” Cracow-Warsaw, 2011, - P. 45
 32. K.Kilinska, Investing in Ukraine: the advantages and disadvantages, ways to enhance the investment attractiveness / N.Andrusyak // Main Theme of 27th International Scientific Conference on “The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems”. – Cracow-Warsaw, 2011,- p. 43-44
 33. Klaudia Kilin’ska. State Administration of the Ecological Programs (following the example of Carpathian and Podilsk region). // Problematyka XXIY. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemyslu i uslug w ksztaltowaniu spoleczenstwa informacyjnego”. Warszawa – Krakow - 2008 . – 27-29 Р.
 34. Кілінська К.Й. Державне управління екологічними програмами території Карпато-Подільського регіону України в контексті державних і регіональних інтересів. – Scientific and educational european scientific project. Progressiye researches „Scienct end genesis”. – Pragua (Czech Republik) / – 2014 – P. 46-50.
 35. Кілінська К.Й. Регіональність природної різноманітності Карпато-Подільського регіону України. – Австрія. 2015. - Scientific and practical edition: , Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, Р. 34-39.
 36. Kilinska K. International tourism in Ukraine / K. Kilinska, T. Skutar // Main Theme of 31th International Scientific Conference on “International  Determinants for the development of Industry and Services”. - Cracow – Warsaw,  2015. – P.45.
 37. Kilinska K., Pavliuk S. / Recreational capacity of the territory of Ivano-Frankivsk region, Ukraine / K. Kilinska, S. Pavliuk // Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. – Vol 25, No 1 (2015). – P. 124-131.
 38. Hrytsku V. Assessment of Climatic Resources for the Establishment and Development of Tourism in Chernivtsi Region / V. Hrytsku, K. Kilinska, I. Hrytsku-Andriesh, O.Hrushko, B.Chornyy // International journal of cross-cultural studies and environmental communication.- Constanta.-2016.- S-68-71.
 39. Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.
 40. Hrytsku V., Hrytsku U., Kilinska K., Baran L. Problems of reserve in Ukraine. // Simposinului internazional Calitatea mediului si utelizarea terenurilor environmental quality and land use // Suceava, Romania. 2017. 95-96 P.
 41. К.Й. Кілінська, Й.Й. Іваніга, В.Й. Чонка, С.І. Чонка. Роль та значення середньої ланки підготовки фахівців для розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону (на прикладі Виноградівського району Закарпатської області) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 795 - Географія – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2018. – С. 59-62.
 42. Кілінська К. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області / К.Кілінська, П.Сухий, Н.Андрусяк, І.Березка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.47-54
 43. Kilinskaya K. Rоad landscapes - recreation and tourism sphere segment (on the example of Сhernivtsi city)  / K. Kilinskaya, V. Yavorskaya, L. Lopushnyak // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Vol. 10, №3 2020. – Р.219-229. >>>
 44. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): Р. 283-293.
 45. Кілінська К., Яворська В., Заячук М., Сухий П. Methodical approaches to recreational and tourist cycles – fundamentals of recreational and tourist nature management // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 2021. 11(06): – Р. 259-267. >>>
 46. Kilinskaya Klavdija. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian REGION (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8 >>>
 47. Кілінська К. Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області / К.Кілінська, Н. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 31-36. >>>
 48. Кілінська К.Й., Атаманюк Я.Д. Методичні підходи до вивчення сучасного рекреаційно-туристичного природокористування Придністерських придолинних комплексів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.15-19. >>>
 49. Кілінська К. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66. >>>
 50. Kilinskaya K. THE STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF RURAL GREEN TOURISM (ON CHERNIVTSI REGION EXAMPLE / K. Kilinskaya, L. Lopushnyak // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 305-309. >>>
 51. Кілінська К.Й., Кузик А. Подільсько-Буковинська карстова область – об’єкт природно-туристичних маршрутів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.19-22. >>>
 52. Кілінська К. Сучасні глобальні та регіональні зміни клімату (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) / В. Яворська, К. Кілінська // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 160-162. >>>
 53. Кілінська К.Й. Кургани та давні поселення – культурно-заповідні ландшафти (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, М.Д. Заячук, С.Д. Брик, Я.Д. Атаманюк // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 133-134. >>>
 54. Кілінська К., Яворська В., Атаманюк Я. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні: теоретичні положення // Культурний ландшафт як географічний феномен. Матеріали Міжнародної наукової конференції (23-25 вересня, 2021. –  Чернівці. – Черн. нац. університет імені Юрія Федьковича. – С. 47-48. >>>
 55. Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320.>>>
 56. Кілінська К.Й., Заячук М.Д., Сухий П.О., Смик О.С. Класифікації в туризмі: вітчизняний досвід // Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 чер. 2022 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.] ; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – С. 55-65.>>>

  

Web: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5XTboUcAAAAJ

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster·PГё@оу±€chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.