Оновлено
2023-12-07
13:17

Смик Оксана Степанівна

Смик Оксана Степанівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: асистент

Тематика наукових досліджень:

- санаторно-курортна галузь;
- дитячо-юнацький туризм;
- спортивно-оздоровчий туризм в Карпато-Подільському регіоні.

Курси, що читає:

Основи туризму і рекреації
Організація MICE - обслуговування
Діяльність туристських самодіяльних організацій
Рецептивний туроперейтинг (практичні)
Туризмознавство

Додаткова інформація:

Оксана Степанівна Смик народилася у м. Борщів Тернопільської області. У 2005 році поступила на географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю „Загальна географія”, який закінчила у 2010 р., здобувши кваліфікацію „магістр з географії”. З 2010 по 2013 рр.  працювала на посаді асистента кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. З 2013 по 2016 рр. - аспірантка кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування стаціонарної форми навчання. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 –  Економічна та соціальна географія (2018р.).

У 2016 році закінчила курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод” (СПК№101647 від 19.05.2016 р.).

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації:
Свідоцтво екскурсовода
Участь у Форумі молодих вчених Чернівецької області, 07.10.2021р.
Онлайн курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», Академія цифрового розвитку, 04-18.10.2021р.
Цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», 15-18.11.2021р.
Дистанційний курс «Академія готельного господарства» в рамках проекту «Забезпечення розвитку сталого туризму в Українських Карпатах», 17.11-15.12.2021р
Участь у вебінарі «Дослідження в Антарктиді: що вивчають українські полярники на станції «Академік Вернадський»», 04.02.2021р.
Участь у вебінарі «Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту», 05.03.2021р.
Підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom», 28.09-05.10.2020р.
Підвищення кваліфікації (вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google classroom», 14-21.12.2020р.
Практикум «Розвиток та удосконалення "Soft Skills"сучасного вчителя», 2023р.
Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», 15.03.-19.04.2023р.
Міжнародний науково-практичний форум «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни» , 19.04-21.04.2023р.
Підвищення кваліфікації видане ЧНУ імені Юрія Федьковича за програмою підвищення кваліфікації молодих вчених та викладачів закладів вищої освіти. Тема «Педагогічно-дослідницька компетентність молодого науковця та викладача вищої школи: актуальні виклики і перспективи», 05.06.-09.06.2023р.

Участь у конференціях:
Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування», м. Донецьк, 18.04.2013р.
V Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси, 20-21.03.2014р.
ХІІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна  конференція «Наука України. Перспективи та потенціал», м. Одеса, 20-21.02.2015р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій», м. Київ, 10-11.10.2015р.
International scientific and practical congress «Scientific Achievements 2015», Vienna (Austria), 20.02.2015р.
ХХ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 30-31.01.2016р.
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси, 24-25.03.2016р.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика», м. Полтава, 04.12.2017р.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України», м. Львів, 19-20.10.2018р.
Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки», м. Тернопіль, 07.05.2019р.
Міжнародна науково-практична конференція «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики», м. Тернопіль, 16-17.05.2019р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», м. Херсон, 2020р.
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Рекреаційно-туристичне природокористування і Україні: сучасний стан і перспективи», м. Чернівці, 28-29.10.2021р.
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)«Географія та екологія: наука і освіта», м. Умань, 09-10.06.2022р.
Міжнародний науково-практичний форум «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни», м. Львів, 19.04-21.04.2023р.
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад» , м. Умань, 26.05-28.05.2023р.

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах: ORCID, Google Scholar

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчально-методичні видання:

 1. К.Й.Кілінська, Смик О.С. Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування. Навч. посібник / Клавдія Кілінська, Оксана Смик. – Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. – 224 с. >>>

Публікації у фахових закордонних журналах

 1. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 283-293. >>>

Інші закордонні публікації

 1. Smyk O. The current state of the sanatorium-resort complex development in the Carpathian Region, Ukraine / O. Smyk // Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on “Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems–Research–related Issues”. – Cracow–Warsaw, 2014. – S. 101-102.
 2. Смик О.С. Значення мінеральних вод і лікувальних грязей у вивченні механізму їх дії на організм людини / O. Смик // Scientific and practical edition:, Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, p. 47-51.
 3. Smyk О. Current State of the Hotel and Restaurant Complex Development in  Carpathian Region, Ukraine / O. Smyk // Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego” Krakiv, 2013. –  S. 80-81.
 4. Килинская К.И. Оценка состояния здоровья населения в эколого-гигиенических исследованиях / К.И. Килинская, О.С. Смик // Экологический вестник Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета.- Минск.- 2016.- № 3(37).- С.64-70.
 5. Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.

Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання

 1. K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, О.Danilovа, О.Maniutinа Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) / K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, О.Danilovа, О.Maniutinа // Scientific Herald of Chernivtsi University : collection of scientific papers. Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2018. – Is. 795: Geography. –P. 5-15.>>>
 2. Кілінська К.Й., Смик О.С. Вплив фізико-географічних умов на захворюванність населення (на прикладі Карпато-Подільського регіону України)/ К.Й. Кілінська, О.С. Смик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 803 : Географія. – С.37-46.>>>
 3. Аніпко Н.П., Смик О.С., Вінтоняк В. Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, В. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.106-112.>>>
 4. Аніпко Н.П., Смик О.С., Капуш Х.Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, Х. Капуш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.123-128.>>>
 5. Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Сarpathian region (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8.>>>
 6. Андрусяк Н.С. Аналіз попиту туристів м. Чернівці за напрямком Єгипет у 2020 році / Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П., Смик О.С. // Географія та туризм. - Вип 59. - Київ, 2020.- С.45-50.>>>
 7. Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320. >>>

Матеріали конференцій

 1. Кілінська К.Й. Функціональне призначення природоохоронних територій: вітчизняний і світовий досвід / К.Й.Кілінська, О.С.Смик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С.83-86.
 2. Смик О.С. Туристична інфраструктура як чинник розвитку туризму (на прикладі Тернопільської області) / О.С. Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 279-283. >>>
 3. Смик О.С.  Індустрія дозвілля та розваг в туристичній сфері (на прикладі Чернівецької області) / О.С. Смик // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2018 року, м.Львів).- Львів: ЛДУФК, 2018.-С.25-27.>>>
 4. К.Кілінська, Н.Андрусяк, О.Смик, В.Сівак. Рекреаційно-туристичне природокористування  фізико-географічних районів Чернівецької області ) / К.Кілінська, Н.Андрусяк, О.Смик, В.Сівак // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Вип. 2. – Львів– Гомель, 2018. ‒ С.286-294.>>>
 5. Смик О.С., Єремія Г.І. Розвиток ресторанного господарства як  складової  туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Смик О.С., Єремія Г.І.  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.184-188.>>>
 6. Смик О., Єремія Г. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області) / Смик О., Єремія Г.  // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 300-305.>>>
 7. Кілінська К., Смик О. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66.>>>
 8. Кілінська К.Й., Смик О.С. Екологічний аудит стану навколишнього природного середовища Чернівецької області / К. Кілінська, О. Смик // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С.286-289.>>>
 9. Смик О. Організація та особливості рекламної діяльності в сфері туризму / О.Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 246 - 249. >>>
 10. Смик О., Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку України / О.Смик, Г.Єремія // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 249-254.>>>
 11. Кілінська К.Й., Смик О.С. Туристичні маршрути – основа активного використання рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Придністерських районів Чернівецької області) // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.35-39.>>>
 12. Смик О., Єремія Г. Віртуальний менеджмент управління якістю послуг індустрії гостинності  / Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Збірник тез. Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція. 24-25 листопада 2021 р. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021.- С.413-415. >>>
 13. Смик О.С., Мардар М.А. Роль і значення інтернету для розвитку туристичного бізнесу // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021.– С. 78-81.>>>
 14. Смик О.С., Грицюк О.П., Чикурлій Г.Є. FASHION-туризм: особливості та перспективи розвитку // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.31-34.>>>
 15. Єремія Г.І, Смик О.С. Система менеджменту та маркетингу – складова розвитку хостельного господарства міста Чернівці // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.43-46.>>>
 16. Кілінська К.Й., Заячук М.Д., Сухий П.О., Смик О.С. Класифікації в туризмі: вітчизняний досвід // Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 чер. 2022 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.] ; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – С. 55-65.>>>

E_mail: o. smuk·ЊD2д@ Щ‘chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster·ЊD2д@ Щ‘chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.